da
da
sv

Network Director LOTTE LÜSCHER

Offentlig Ledelse Vest 7 – Rethinking Public Strategy

Lederrollen i den offentlige sektor stiller store krav om menneskelig fleksibilitet og refleksion. Der er mange modstridende hensyn, som kalder på ledelse – og ofte peger disse hensyn i forskellige retninger. Jobbet som leder kræver både politisk tæft, stærk faglig indsigt, menneskeligt nærvær og nytænkning. Alt dette i en kontekst med færre ressourcer og flere krav. Borgerne forventer stærk faglighed, og de politiske vilkår kræver evner til både resultatskabelse, effektivisering og opbygning af en faglig kultur, der kan håndtere politiske, økonomiske og faglige målsætninger – side om side.

Målet med dette netværk er at give offentlige ledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få sparring og konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen.

Medlemmerne i netværket har solid ledelseserfaring og mod på at udfordre hinanden og skabe fælles refleksioner og udvikling af eget lederskab. Hvis du er interesseret i, hvordan du kan få leder-kollegiale refleksioner og fælles udforskning af mulighederne i de komplekse problemstillinger i dit lederskab, så er dette det rette netværk for dig.

Tidligere tematikker i netværket

Møgbeskidte følelser og effektive ledelsesteams

Gennemgående i de fleste forskrifter for, hvordan man gør ledelsesteams resultatskabende og effektive er klare mål, stærk ledelse, effektiv processtyring, tillid, dialog og refleksion.

I dagens arbejde vil jeg demonstrere ved hjælp af cases fra års forskning og konsulenterfaring, hvordan forskrifterne ofte er kædet sammen med et ideal om et stabilt, naiv-harmonisk og ressourcerigeligt idealteam. Forudsætningerne for at opnå et sådant idealteam er sjældent til stede for ledelsesteams i dag, hvorfor foredraget beskriver, hvordan man i stedet øger teamets evne til at være i moden kontakt med den beskidte virkeligheds mange komplicerede følelser, uklare mål, mistillid, konflikt og konkurrence. Frem for at bruge sine ressourcer på et garanteret nederlag i kampen for et urealistisk ideal.


Hvad har du lært af coronakrisen – også med tanke på feedback og ledelse

Der er forandringsvinde overalt i øjeblikket. Det er derfor oplagt at spørge os selv – fik vi lært det, vi ville? I har sikkert arbejdet mere online – hvilken effekt havde det? Hvordan forløb omstillingen fra analoge møder til zoommøder hos jer? Hvilke møder skal I fortsat afholde i et online format?

I har måske organiseret jeres arbejde på en ny måde – hvilken effekt havde det? Der er masser af læring at hente fra de seneste mange uger, men får vi taget os tid til at stoppe op og undersøge værdien af vores mange indsatser i forsøget på at navigere sikkert igennem coronakrisen? Det gør vi på dette netværksmøde. Vi vil ligeledes knytte læring om coronakrisen sammen med feedback og ledelse.


Samspillet mellem politikere og embedsmænd

Et velfungerende samarbejde kan gøre det lettere at udvikle ny politik og omsætte de politiske intentioner effektivt til praksis. Omvendt kan samarbejdsproblemer mellem de to øverste ledere let forplante sig til hele organisationen – og blive en kilde til både politisk og administrativ ineffektivitet.  

På den måde udgør det politiske og administrative system måske det vigtigste af alle makkerpar i den offentlige sektor. Og ingen kan være i tvivl om, at makkerparrene i kommuner og regioner står foran krævende fælles opgaver. Men hvordan praktiseres den i organisatoriske sammenhænge? Hvordan udfoldes spillet mellem det politiske og administrative niveau? Hvordan agerer man som leder i et politisk system? 

The real reason why people don’t change

 “Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization”.

hvordan vores individuelle overbevisninger – sammen med de kollektive mindset i vores organisationer – kombineres for at skabe en naturlig, men kraftfuld modstand mod forandring. Efterfølgende arbejder vi med vores egen Immunity to Change for at få indsigt i, hvordan vi forløser vores potentiale og skaber udvikling.


Digitalisering og ledelse

Virksomheder mobiliserer sig til den digitale omstilling, men den egentlige omstilling lader vente på sig hos mange. Det er svært at omstille kerneforretningen, så det virkelig rykker. Flere rapporter og cases fra forskellige brancher leverer dokumentation for, at den digitale omlægning har stor betydning. Og det er ikke kun anekdoter om Amazon, Netflix og Tesla, der understreger, at digitaliseringen resulterer i forretningsmæssige og organisatoriske fordele. Også andre større undersøgelser viser de klare fordele. Men hvad betyder det i den offentlige sektor? Og hvordan skal man arbejde med det på ledelsesniveau? Og hvad er de kritiske opmærksomheder?


Magt mellem tillid og kontrol

Vi stiller skarpt på centrale aspekter vedrørende magt, tillid og kontrol, som på systematisk vis indfanger vigtige sider af det organisatoriske liv. Endvidere gives der en række eksempler på tillidsbaseret styring i praksis.

Vi vil inddrage forskellige perspektiver på magt, tillidsbaseret styring og organisatorisk arbejde. Der vil tillige blive arbejdet med case-eksempler og diskussion af temaerne i netværket.

Ring mig op!


    LOTTE LÜSCHER

    Lotte Lüschers passion er ledelse – og de mange paradokser og krydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog. Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os