da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Rethinking Education

Uddannelsesdanmark har gennemgået store forandringer de seneste år. Der bliver efterspurgt mere effektivitet, datadrevet ledelse og kodning på skoleskemaet, og samtidig skal sektoren tilpasse sig flere statslige styringskrav. Det stiller flere og nye krav til lederen, som både skal bevare overblikket, søge nye løsninger og motivere medarbejdere. Hvordan skaber man sammenhæng mellem de politiske målsætninger og arbejdet med at fremme læring? Og hvordan forener man som leder kontinuitet og forandringsvillighed?

Dialog på tværs af institutionerne
Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen og blive ved med at være innovative for at kunne levere kvalitative løsninger trods de knappe ressourcer, vi har til rådighed. Derfor vil vi i dette netværk skabe dialog og viden om uddannelse på tværs af institutionerne, så vi kan lære af hinandens erfaringer og styrke samarbejdet. På den måde sikrer vi, at de kommende generationer oplever en stærkere uddannelsessektor, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsliv.

Tidligere tematikker i netværket

Kæmpende idealer i uddannelsesdebatten: Vælge side eller integrere?
Hvad skal vi skabe gennem uddannelse? Funktionelle færdigheder, kritisk bevidsthed eller eksistentiel åbenhed og dannelse? I uddannelsesverdenen er debatterne og styringskampene ofte hårde. Men i dagligdagen har vi tit brug for at kunne møde forskellige værdier og tilgange. Hvad gør man, hvis man både ønsker at markere et værdimæssigt ståsted, men også behøver en vis fleksibilitet for at kunne navigere?


Tilbage til normal?

Skal vi tilbage til normal? Eller er der noget vi må overveje at ændre? Hvad er relevant at tage med af erfaringer? Hvor har vi brug for støtte og inspiration? Hvordan bliver vi klogere af hinandens erfaring og bruger hinanden, når uforudsigelige begivenheder indtræffer?


Lede opad

Der er flere, der sætter spørgsmålstegn til relevancen af emnet at lede opad. Vi vil derfor gerne præcisere det, I kan glæde jer til at høre mere om og diskutere til netværksmødet. 

For hvordan bliver man bedre til at navigere i krydsfeltet af modsatrettede påvirkinger både oppefra, nedefra, fra siden samt ude og indefra? Hvordan kan man håndtere de interessenter (politiske, kommunale, skolemæssige), der kan give ressourcer – eller skabe uro – hvis ikke vi giver dem det, de har brug for?

Silent co-creation

Stilhed er nøglen til en stærk mødekultur. Men kun hvis den doseres rigtigt. Derfor arbejder Bastian ud fra en række principper, som sikrer psykologisk tryghed, meningsfuldhed og skarpt fokus:

Oplev bl.a.: 

– Balance ml. introverte og ekstroverte 

– Mere ro i hovedet  

– Hurtigere beslutninger 

– Større arbejdsglæde 

– Møder der er færdige FØR tid

Flere ledere sparer 20-50% tidsforbrug i møder med stilhed. Og det er ikke så mærkeligt. Stilhed booster hjernens evne til at huske, indlære og træffe beslutninger. Og fordi “alle er lige” i stilheden, styrker Silent co-creation også fællesskabet, nærværet og tilliden. Dette er afgørende for high performance teams – især i en tid med forandringer, kompleksitet og stress. 


Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse omtales ofte som et mål for den enkelte leder og et spørgsmål om ledelse med hjertet – eller i det store perspektiv: Vores aftryk på kloden og FN’s verdensmål – at afskaffe fattigdom, bekæmpe sult og skabe sundhed og trivsel.

På vores næste møde vil vi lægge os midt imellem og fokusere på ledelsesopgaven helt konkret: Hvordan bidrager vi til et bæredygtigt arbejdsliv for vores organisations medlemmer og interessenter? Og hvordan sikrer vi, at vores organisations resultater er gode nok til, at der er overskud til at fokusere på større mål end driften, men også på udvikling og omverden? 


Polyfon Ledelse

Verden hænger sammen gennem forskelle – kunsten er at mestre dem. Dét er den polyfone ledelses gebet.

Ledelse er at befinde sig i et spændingsfelt af modsatrettede forventninger, hensyn og rationaler (‘koder’), hvoraf ingen principielt har forrang. Rent formelt er det måske det økonomiske eller politiske, men i praksis ser vi, at pres fra mange forskellige sider og forskelle mellem, hvad man siger, er vigtigt, og det der rent faktisk ender med at vægte tungest. Ledelse er at leve med flertydigheden som fast makker. Hvordan gør man det? Hvordan mestres de mange ‘kodesammenstød’ og paradokser?

Ring mig op!


    CHRISTIAN ØRSTED

    Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Derudover er Christian forfatter til bogen “Livsfarlig ledelse” og fast ledelsesekspert på Berlingske Business og Dagbladet Børsen.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os