da
da
sv

Stærke arbejdsrelationer skaber succes

7 min

I en årrække har flere virksomheder arbejdet med begrebet ’social kapital’. Nu viser forskning, at fænomenet både giver lavere sygefravær, højere produktivitet og mere arbejdsglæde. Men hvad er social kapital og hvordan bruger man det?

Som virksomhedsleder er man ofte tvunget til at navigere i strømmen af de modebegreber og uklare buzzword, der gemmer sig bag de mange strategiske management-metoder, som løbende dukker op.

Et af disse begreber er social kapital, som ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), har været genstand for en stigende interesse både internationalt og i Danmark. Grundtanken bag udtrykket handler om, hvordan man styrker relationer og samarbejder bedst muligt på kryds og tværs og fra top til bund i en organisation for at øge arbejdsglæde og produktivitet. Det fortæller Thomas Clausen, der er seniorforsker hos NFA.

”Begrebet handler grundlæggende om sammenhængskraft i grupper i samfundet, men i Danmark er det 10-15 år siden, at vi også begyndte at benytte begrebet i en arbejdsmæssigt sammenhæng”, siger han og uddyber:

”Social kapital drejer sig kort sagt om ledelse og samarbejde på arbejdspladsen, ligesom det handler om de ressourcer, der ligger i de relationer, vi indgår i på vores arbejde. Af samme grund er det enormt præsent for rigtig mange mennesker, da de fleste både har kolleger og en ledelse, man skal agere i forhold til”, forklarer han.

For en mere udførlig forståeliggørelse af begrebet bør man fokusere på ordet social. Kapital henviser overordnet til værdien af en virksomheds ressourcer. Herunder indgår blandt andet økonomisk kapital (ejendomme, produktionsapparater mm.) humankapital (medarbejdernes kompetencer som viden, kreativitet og uddannelse) samt immateriel kapital (branding, design eller omdømme).

Social kapital er til gengæld værdien af de indre samarbejdsrelationer, som opstår inden for fire forskellige typer af relationer på en arbejdsplads:

• Relationer inden for afdelingen

• Relationer mellem afdelinger

• Relationer i forhold til nærmeste leder

• Relationer i forhold til arbejdspladsen som helhed

Jo bedre de forskellige led i en organisation er til at hjælpe og anerkende hinanden, have en følelse af sammenhold, afklare roller og opgaver, afstemme forventninger, dele viden og have fælles forståelse af målsætninger, jo bedre er de indbyrdes relationer og dermed virksomhedens sociale kapital.

Relationer kan ses på bundlinjen

Tidligere har forskere løbende diskuteret definitionen af social kapital uden at nå til enighed, da der findes flere forskellige forståelser af fænomenet. Samtidig har der hersket uenighed om, hvordan det måles, og om det har en reel effekt. Nu viser forskning imidlertid, at det kan betale sig for en organisation at arbejde målrettet for at styrke relationerne mellem afdelinger, medarbejdere og ledere.

Det er NFA, der har udarbejdet flere rapporter, hvori man entydigt konkluderer, at det arbejdsmæssige fokusområde blandt andet kan føre til bedre psykisk velbefindende, øget arbejdsglæde, højere produktivitet samt lavere sygefravær blandt medarbejderne.

”Vores forskning viser, at der på de arbejdspladser, hvor det er lykkes at forbedre den sociale kapital, opstår en stigning i medarbejdernes engagement, ligesom de får en bedre trivsel og et bedre psykologisk velbefindende. Samtidig kan vi se, at sygefraværet er lavere i  de afdelinger, hvor den sociale kapital er høj. Altså forhold som normalt antages også at have betydning på bundlinjen”, forklarer Thomas Clausen.

I en stor spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 30.000 offentligt ansatte, har NFA forsøgt at måle på de tre centrale faktorer; samarbejdsrelationer, tillid og retfærdighed, som udgør kernen i social kapital på arbejdspladsen. Ved at undersøge det langvarige sygefravær i de tilgængelige registre, fandt forskerne frem til, at sygefraværet er lavere hos de offentligt ansatte, der oplever en høj grad af relationer, tillid og retfærdighed på arbejdspladsen.

Ligeledes har også Center for forskning i sociale relationer på arbejdspladsen på Københavns Universitet udgivet en artikel, der trækker på resultater fra to tidligere forskningsprojekter. Heri viser en undersøgelse, der ser nærmere på folkeskolelæreres trivsel, at lærere indenfor den samme kommune oplever et meget varierende arbejdsmiljø, men at lærerne på de skoler, hvor den sociale kapital blev vurderet som høj, oplever høj ledelseskvalitet, høj jobtilfredshed og et lavt stressniveau.

Bring medarbejderne i spil

Thomas Clausen forklarer, at niveauet af social kapital på danske arbejdspladser som udgangspunkt er højt, men at det sagtens kan blive endnu bedre. Især fordi det er nemt for en arbejdsgiver at misforstå begrebet og tro, at arbejdsrelationerne kører som smurt.

”Det at fokusere på social kapital og på at skabe stærke samarbejdsrelationer kan et eller andet sted betragtes som et udtryk for almindelig sund fornuft og noget, som man selvfølgelig har styr på rundt om på de forskellige arbejdspladser. Men det er faktisk ikke alle steder, man har det, så alt i alt er der mange danske arbejdspladser, hvor man stadig kan blive endnu bedre til at arbejde med social kapital. Derfor er det vigtigt, at man har løbende fokus på samarbejdet”, siger han.

For at lykkes med at højne den sociale kapital i en organisation, forklarer Thomas Clausen, at det fra ledelsens side er altafgørende, at man fra start inddrager sine medarbejdere i processen.

”Det er vigtigt for en virksomhed at bringe medarbejderne i spil. Inddrag de ansatte, hør hvad de siger, brug deres erfaringer og lav i samarbejde med medarbejderne en handleplan for, hvordan man kan forbedre den sociale kapital, som skal implementeres på arbejdspladsen. Det skaber både gode løsninger og arbejdsglæde, og på den måde kan man sige, at den fælles indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i sig selv kan være med til at skabe social kapital”, forklarer han og fastslår, at de gode intentioner må og skal følges til dørs, hvis man vil lykkes.

”Selv den bedste handleplan implementerer ikke sig selv. Derfor er det allervigtigste, at en ledelse får fulgt op på deres ønske om at inddrage medarbejderne og får sat skub i processen, så de ting, man er blevet enige om at gøre, også bliver fulgt til dørs.”

Kilde: Center for forskning i sociale relationer på arbejdspladsen