Privatlivspolitik for F5 ApS

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler og håndterer dine data.

Kontaktoplysninger

F5 ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: F5 ApS

  • Adresse: Tuborg Boulevard 4 2900 Hellerup
  • CVR nr.: 41504048
  • Telefonnr.: +45 32 11 00 00
  • E-mail: networking@f5.dk
  • Website: www.f5.dk

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata
Vi indsamler data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi behandler om dig, omfatter almindelige persondata herunder dit fulde navn, telefonnummer, adresse og e-mail. Hvis du i forbindelse med netværksmøder har oplyst os om en evt. fødevareallergi, behandler vi disse oplysninger som følsomme oplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker blandt andet, når vi har brug for at skabe et overblik over vores nuværende og potentielle medlemmer, således vi kan give vores medlemmer den bedst mulige oplevelse. Herudover sikrer vi, at vi kun kontakter de personer, der kan have relevans for netværksgrupperne.

Udover de oplysninger du selv oplyser til os, indhenter vi oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder LinkedIn.


Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Såfremt du ikke længere ønsker at være medlem og opsiger dit medlemskab, opbevarer vi fortsat dine data for at undgå, at vi kontakter dig igen. Hvis du ikke ønsker dette, skal du blot bede om at få dine data slettet.

Hjemmelsgrundlag for behandling af dine persondata
Vi behandler størstedelen af dine persondata, fordi det er en nødvendighed for, at vi kan leve op til vores forpligtelser i henhold til medlemskabet.

I de tilfælde vi behandler persondata, som kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.


Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Inden for koncernen videreformidler vi dine persondata i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan leve op til vores forpligtelserne i henhold til medlemskabet.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a.til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi videregiver dine persondata til vores afdelinger i bl.a. Ukraine.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Inden der gives adgang, foretages der en vurdering forud for hver enkelt adgang, der gives til programmer, der indeholder persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig, såfremt vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger til Datatilsynet. Du kan se kontaktoplysninger og læse mere om adgangen til at klage her.